Besteforeldres rett til samvær når omsorgen er overtatt av det offentlige.

Besteforeldres rett til samvær når omsorgen er overtatt av det offentlige.

Har besteforeldre rett til å være part i sak for fylkesnemnda, når nemnda skal behandle behandle omsorgsovertakelse? Har de egen rett til samvær?

Rettspraksis slår fast at når samvær med biologiske foreldre er svært begrenset, så kan partsrettigheter, og besteforeldre få fastsatt eget samvær med barnebarn.

Link: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2021-1437-a

(61) Normalt skal altså besteforeldres kontakt med barnebarn skje gjennom foreldrene. Når det er fastsatt et svært begrenset samvær med foreldrene, kan de imidlertid ikke være bindeleddet mellom barnet og besteforeldrene, jf. det jeg har gjengitt fra forarbeidene i Ot.prp.nr.76 (2005–2006) side 45. Formålet med § 4-19 fjerde ledd er nettopp å sikre at barnet i en slik situasjon kan opprettholde en allerede etablert relasjon til personer som det har en nær tilknytning til.

(62) Samvær med besteforeldre kan også bidra til å styrke og videreutvikle barnets bånd til den biologiske familien når det er fastsatt et samvær som er så begrenset at det i utgangspunktet ikke er egnet til å styrke og utvikle båndene mellom foreldrene og barnet. Dersom relasjonen til besteforeldrene er opprettholdt under omsorgsovertakelsen, kan man heller ikke se bort fra at dette kan lette tilbakeføringen til foreldrene etter § 4-21.

(63) Min oppsummering er at et samvær på seks ganger i året må anses som «svært begrenset» etter § 4-19 fjerde ledd bokstav b. Er samværet mer omfattende enn dette, er derimot dette vilkåret for partsstatus ikke oppfylt.